Search form

Matiu 27:11

E Iesus magiri te la vigagiala oio te Pailat

(Mark 15:2-5; Luk 23:3-5; Ioanes 18:33-38)

11Goio, egite vimagiri e Iesus te la lagule Pailat, e Pailat goio tahia mago “Mave, eme sesele la mulugaluga tegiteu e Iuda, ia?”

Tio, e Iesus koliala mago “Eia mai moli ale eme veitiale.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index