Search form

Matiu 27:3

E Iudas peho

(La Bilalaha 1:18-19)

3Ale e Iudas hiloa veia egite vimagiriti e Iesus te la vigagiala ale tivura pepeho, eia gabutala rivu lou la iruru tetala ale eia sugu taro e Iesus soio tegiteu la gimale, eia ilo burukotio. Eia goio vibeu rivua e kina ale savulu tolu egite loto leia, eia abia giteu la mulugaluga tegiteu e pris me egiteu e ururu, eia veia giteu mago

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index