Search form

Matiu 27:42

42“Eia suli egiteu ale isapolo, eala moli eia kama koramulia veia ge suli rivu lou eia. Eia la mulugaluga tegatou e Israel, ia? Ioge, taritigi veia eia ge sivo taro la tauvalautu, etato ge hiloa mai ele, etato ge tautaulailo tetala veia eia e Kraist sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index