Search form

Matiu 5:14

14“Amutou ale taku, amuto la matagaga te la maututula. Mai la mautu isasa egite mou oata te la varu la gove, eia kama koramulia veia la mautu ale eia ge tabuli kokovu te la mata la valalua, ouka. La mata giteu ge tolo tatolea ovola. Mai tai amutou ale taku, la valalua ge hilo amutou, egite ge matagaga.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index