Search form

Matiu 6:23

23Eala moli mai la mata gatou eia kama matagaga, eia mai ale igo maligoma la vovo gatou tomi, etato kama koramulia ge maroka. Me mai tai ele, mai la mari taume oilo te la gabutatalala taume eia kama la mari ale sesele, mai la matagaga te la kalulu, ale la matamu mai ale masosori moli, eme pou te la maligoma. Tio me la maligoma taume ele eia ge uru pepeho!

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index