Search form

Matiu 8:10

10Tio, e Iesus goio lolo la merera tetala maie, eia karutu sesele, eia goio veia giteu la valalua me hatavivile egite tilimuliale, mago “Eau vei seselea mutou, eau souka sivuti la tau Israel isasa la tautaulailo tetala ge uru mai la tautaulailo te la tahalo aleie.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index