Search form

Matiu 8:9

9Ale eau veia mai ele la vuhula eau rovi la vulovulo la iroromulila, eau la bilalaha tegiteu la uru taku, me eau tai babaha egiteu la tahalo la vaubi ale otalo taku. Mai eau ge baha isasa, eia ge tuga moli, eia kama ge tou, mai tai eau ge tola isasa veia eia ge gomai taku, eia ge roromuli moli, eia ge gomai taku, tio me mai eau ge vei taiale isasa mago ‘Eme ge igo la igogolu aleie’, eia ge igo molia.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index