Search form

Matiu 9:15

15Goio, e Iesus baolia giteu mago “Mai la tahalo isasa eia raragati ge taulai, eala moli eia so pou vikapopo me egiteu e tabarabarala, mave egite ge sagege roboa, uka egite ge ilo buruko? Ouka, egite kama ge ilo buruko, la vuhula la riau tegiteu la taulai halaba soloio pou vikapopo me egiteu ele, eala egite ge sagege moli. Eala moli mai mulimuli la valalua ge puli taro legiteu la tahalo tegiteu ele, eia kati ge pou vikapopo me egiteu e tabarabarala, te la haro moli alele egite ge ilo buruko, egite ge peremu, vigumu.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index