Search form

Matiu 9:16

16Tio, e Iesus vikara kaluvu mai ele, eia goio vei loua giteu la vikarara la tilovo isa lou, te la valolo ale taritigi te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru eia sibitalati, eia tovoa soio te la kulikuli ale halaba maie mago “La tavile isasa eia kama ge abi la gale la kulikuli isa ale halaba, veia ge sahi robo la kulikuli ale mumugu, ouka, la vuhula ale halaba souka ge lapu botoa, me la kulikuli ale mumugu eia ge masile uru lou. Mai tai ele la valolo taku ale halaba eia kama koramulia veia ge vikapopo la valolo ale pala, eia mumugu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index