Search form

Matiu 9:18

E Iesus vimahuli la tavile ilua

(Mark 5:21-43; Luk 8:40-56)

18Tio, e Iesus so vikarakara soio tegiteu ele, la tahalo la baumuli la luma la lotu tegiteu e Iuda eia sibitala, eia goio te Iesus, eia toto tulu otalo, lagu tugu, togo e Iesus mai ele, eia veiala mago “E latugu bisi hatavile oio lea bara sesele, eia hagagaviti ge peho, eala moli mai eme ge gomai, eme ge sau te la vovola, eia ge mahuli.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index