Search form

Matiu 9:2

2Eia gomai la mautu tetala sesele mai ele, goio la valalua isahari gomai, egite bole la tahalo isasa soio te Iesus, eia lea, la vovola mauba tomi moli, egite vitabulia te la mulila. Eala moli e Iesus hilo egiteu la valaluale, la tautaulailo tegiteu soio tetala uru sesele, tio eia goio veia la tahalo ale leale mago “Latugu, eme ge sagege pepeho, la vuhula la iruru tomi taume eia mavulaha taroti eme!”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index