Search form

Matiu 9:34

34Eala moli egiteu e pariseo isahari hiloa mai ele, egite goio vikara maie mago “Ale eia koramulia mai ele ge kumuli taro la hituhitu, la vuhula la mulugaluga tegiteu la hituhitu ale kama korakora eia pou tetala, eia abiala la vagagarila tetalale.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index