Search form

Matiu 9:35

E Iesus gogo la valalua me hatavivile

35E Iesus goio valolo tatuga te la maututula tomi, eia goilo te la mautu tegiteu isasasa, eia valolo la valalua me hatavivile oilo te la lumaluma la lotu tegiteu, eia valolo egiteu te la valolo ale taritigi te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, eia vimahuli egiteu la mata la ilea tomi me la mata la iligiligi tomi ale igo bara la vovo giteu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index