Search form

Matiu 9:6

6Ale eia kama vagari veia eme ge toia soio te isasa veia la iruru tetala mavulaha taroti eia, eala moli eau masagea veia amuto ge rovia veia eau e Latu La Tahalo, eau sau tola la vagagarila omai te la maututula koramulia veia eau ge vimavulaha la iruru, eala eau veia ge vahilo le amutou gageie la vagagarila taku ele.” Tio eia veia giteu la merera tetala mai ele kaluvu, eia goio veia la tahalo ale leale mago “Eme ge hiliti, eme ge abi la mulimu, eme ge goio te la luma taume.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index