Search form

Matiu 9:9

E Iesus tola e Matiu veia eia ge tilimulia

(Mark 2:13-17; Luk 5:27-32)

9Goio, e Iesus hiliti taro la mautu tetalale, eia tatuga te la gauru, eia goio poga la tahalo isasa eia poupou oio te la luma ale la valalua pipigi la takes oio vola, la isala e Matiu. Tio e Iesus hiloa eia oio popou, eia goio veiala mago “Eme gomai, eme ge tilimuli eau.” Tio oio moli ovola e Matiu goio hiliti, eia tilimuli e Iesus.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index