Search form

Pilipai 1:7

7Eia koramuli seselea veia eau ge gabutatala pepeho amutou mai ele, la vuhula eau e tabara mutou sesele. Mai eau ge pou te la luma la kilisi, mai tai eau ge magiri te la vigagiala veia ge toro robo la valolo taku, alele amuto mai ale magiri tomi leau. Etato tomi rovi la gilogo te la Tahalo Uru, ale eia suli etatou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index