Search form

Pilipai 2:12

Etato ge mai la matagaga soio te la valalua me hatavivile

12Amuto tabarabaragu, ale pala eau pou oio tamutou ele, amuto roromuli moliau. Me ale igoie eau kati oio tamutou, taritigi amuto ge vagari tavu sesele la vulovulo La Tahalo Uru, ale eia vimahuliti le amutou ovola. Amuto ge igo tigi, etatou la tahalo la vovo moli, etato souka ge gotigu rivu lou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index