Search form

Pilipai 2:16

16Amuto ge magiri kabili tegiteu mai la matagaga, ale la valalua me hatavivile ge tuga tavua mai ale amuto vituria giteu la merera la mahulila. Mai ge amuto ge igoa mai ele, eau ge lege sisigi le amutou oio te la mata La Tahalo Uru te la haro te Kraist, ale eia ge beu rivu loua, la vuhula oio te la vulovulo mutou mai ele, amuto ge veipalea veia eau kama valolo bulalahu amutou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index