Search form

Pilipai 3:4

4Mai eau ge masagea veia ge gabu tikumu la merera tegiteu e ururu mai ele, eau kama ge boto. Mai la tau Iuda isahari oiole ale tilimuli sesele la vulovulo giteu e ururu veia ge visagege La Tahalo Uru ovola, eau mamuga sesele tegiteu tomi.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index