Search form

Pilimon 1:1

1Tavu e tabaragu e Pilimon,

Eiau e Pol, amila me tabara galua e Timoti, amila kekesiamu. Eau pou te la luma la kilisi, la vuhula eau valolo la valalua me hatavivile te la isale Kraist Iesus. La igogolu tegatou isa moli te la valolo te la isala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index