Search form

Pilimon 1:14

14Eala moli umala, eau ge baha rivu lou e maura soio taume, la vuhula eia la tahalo taume, me eme kama vikara matagaga somai veia eau ge sau tolea. Mai eme masagea veia ge suliau mai ele, taritigi alele la gabutatalala taume sesele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index