Search form

Veipalea 1:11

11Eia veiagu mago “Eme ge kekesi tola la papaga tomi ale eme ge hiloa gageie. Eme ge kekesi tola mugea mai ele, mulimuli eme ge sovea soio tegiteu e ekelesia ivitu ale oio la galegale isahari, egite ge gigia. La maututula ivitu alele, eia maie: Epesas, e Smirna, e Pergamum, e Taiataira, e Sardis, e Piladelpia, e Laodisea.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index