Search form

Veipalea 13:10

10“Mai la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru ale eia visati legiteu veia la valalua la gima ge vagoilo egiteu te la luma la kilisi, koramuli egite ge goilo moli ge pou te la kilisi. Mai egiteu tai ale La Tahalo Uru eia visati legiteu veia egite ge peho te la gata, egite ge poga tavu sesele la viluala te la gata, egite ge peho.” Eala, mai la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru ge hiloa veia la iligiligi me la vaubila eia sibitalati, mai la merera alele eia veitia, tio taritigi egite ge magiri vagari, egite ge tau moli la ilo giteu soio te Kraist.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index