Search form

Veipalea 16:14

14Egiteu e pere ale itolu ele, egiteu la hitu ale kama kokora, la vagagarila te Satan oio tegiteu, egite igigo la irovilala te la vagagarila mai ele, mai la golu la karutula isahari, egite igoa. La igogolu tegiteu veia egite ge tuga soio tegiteu la mulugaluga tomi te la galegale tomi otalo te la maututula veia egite ge tola vikapopo egiteu te la vaubila ale ge sibitala te la tapasi la haro ale La Tahalo Uru, eia moli sekela vagari, eia ge gali tavu egiteu la gima tetala oio vola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index