Search form

Veipalea 18:6

6Gabutatala tigi egiteu la iruru tetala ale usu amuto ge kolia soio tetala mai egiteu la iruru tetala tai ele. Eia pala goio vauru sesele la vulovulola ale kama kokora, eala eia taritigi veia amuto ge vauru tai la kiloli la iruru soio tetala koramuli la iruru tomi ale eia igotia. Eia mai ale vuloti la vaen ale vagari gegeru sesele te la kakabi tetalale, mai la iruru tetala ale usu, eia kama kokora bara sesele. Ioge, eia taritigi pepeho veia amuto ge koli vagari sesele la iruru tomi tetala, ale eia igotia mutou la valalua taku.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index