Search form

Veipalea 19:10

10Tio eau loloa mai ele, eau goio boru lagu tugu oio te vahala veia eau ge lotu tavua mai ele, eala moli eia goio magiri robo louau mago “Umalati, eau la bilalaha moli, vikapopo le amutou me egiteu e tabarabaramu ale amuto sau tola la merera te Iesus. Taritigi eme ge lotu tavu moli La Tahalo Uru!”

Mai la valolo te la isale Iesus, eia la vagagarila oio, mai tai la merera tegiteu la bilalaha tomi ale pala, eia la merera te La Uru sesele, eia la vagagarila oio.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index