Search form

Veipalea 2:20

20Eala moli la paga isa uru eau hilo vutitia oilo te la pulolou tamutou, eau igo totolo amutou oio vola: e Iesebel, la tavile ale kama kokora, eia oio tamutou, me amuto mata sosolia. Eia veia eia veipala la merera te La Tahalo Uru, eala moli eia visigolo. Eia vimari moli le amutou la gauru ale kama kokora; eia karasuku amutou veia amuto ge mata bulakalaka, osaosa, veia tai amuto ge ali la ilali ale egite vaabila la taua oio vola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index