Search form

Veipalea 22:6

E Iesus ge beu hari loua

6Tio, goio, e angelole, eia goio veiagu mago “La merera tomi alele eia sesele moli, eia koramulia veia eme ge sau tola tomia. La Tahalo Uru ale pala vahiliti egiteu la bilalaha tetala, eia bahati e angelo tetala veia eia ge vahilo legiteu la bilalaha tetala te la imamala ale igoie, la papaga tomi ale hagagaviti ge sibitala.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index