Search form

Veipalea 3:12

12Mai amuto ge bolehoho la gima, eau ge vahiliti amutou mai la sosole la luma te La Tahalo Uru, ale egite igola la uati, amuto ge sau tola la mahulila ale taritigi, vikapopo sesele La Tahalo Uru, amuto ge tetalati. Eau ge kekesi la isa La Tahalo Uru oio te la vovo mutou, eau ge kekesi tai la isa la mautu te La Tahalo Uru, e Ierusalem ale halaba, eia ge loata te la ilo la lage ale La Tahalo Uru popou oio vola. Eau ge kekesi tai soio te la vovo mutou la isa mutou isasasa ale halaba, eau ge toi le amutou.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index