Search form

Veipalea 3:18

18Tio, mai ale, eau ge suli amutou la gabutatalala taku: Taritigi veia amuto ge mai ale lotoa omai taku la vuliti te la kalulu mutou, ale maroka tataho, mai la gold ale egite gutua, eia mememe. Amuto ge lotoa, amuto ge pou la balavala. Taritigi amuto ge mai ale loto tai omai taku la lavalava ale kea lovolovo, la valalua souka ge hilo amutou ale tuga bulalahu, amuto ge mahela. Amuto ge loto tai la marasin te la mata mutou veia amuto ge matagaga lou, kati ge mata kea.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index