Search form

Veipalea 3:7

La merera te Kraist soio te ekelesia oio la mautu e Piladelpia

7“Eme ge kekesiale angelo ale baumuli e ekelesia oio la mautu e Piladelpia. Eme ge kekesia maie:

Ale la merera ale loio te la tahalo ale maroka sesele. La merera taku, eia sesele. Eau la mulugaluga tamutou, mai moli e suara uru e Devit, ale mamuga tegite tutubu giteu e Iuda alaura. Mai la gauru ale eau ge kopea mutou, isa kama koramulia ge kapi robo loua. Mai tai la gauru ale eau ge kapi roboa, isa kama koramulia ge kope loua.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index