Search form

Veipalea 5:5

5Eala moli isa tegite ururu ale oio te La Tahalo Uru, eia veiagu mago “Umalati taitali! Male ge, la tahalo isa te la hilile Iuda, eia oio, eia vagari mai la laion, eia ge koramulia gageie! Eia e tubule suara uru e Devit ale pehoti. La uala ale tabuli te la magasa, eia tutuvu halaba lou. Eia sekela moli, eia bolehohoti la gima, eia moli ge loke la buk, ge lubea, ge gigia.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index