Search form

Rom 1

1Eiau e Pol, eau kekesia mutou la valalua me hatavivile te Kraist, amuto pou oio la mautu uru e Rom. Eau la bilalaha te Kraist Iesus, La Tahalo Uru hilovi seseletiau, eia toleau soio te la valolo ale taritigi te la isale Latula. 2La valolo ale, La Tahalo Uru eia veipalatia soio tegiteu la bilalaha ale pala, egite kekesi tolea te La Buk Tabu Ale Pala, igoie etato rovitia. 3Eia la valolo ale taritigi te la guluvi te Latula e Iesus Kraist, La Uru gatou. Eia la tahalo la vovo sesele mai etatou, e tilala taposea te la hilile Devit, e suara uru tamite Iuda sesele alaura. 4Eala La Tahalo Uru tai visati le Iesus ele veia eia e Latula sesele, ale eia vimahulia taro la lulu la pileho, eala etato rovitia oio moli ovola veia eia vagari, eia maroka. 5Me oilo moli te la vagagari la isale Kraist, La Tahalo Uru vimahuli tai etatou taroti la kilisi te Satan, eia abia gatou la igogolu te la valolo te la isale Latula, veia etato ge tola egiteu la valalua la maligoma te la maratatila tomi somai te la matagaga veia egite tai ge roromuli la merera te La Tahalo Uru. Mai la valolo ale taritigi te Iesus Kraist egite ge toro moli ovola, egite ge balava sesele, 6mai tai amutou la valalua me hatavivile tetala oio e Rom, ale eia tola tavuti amutou veia amutou tetala seseleti. 7Eala eau kekesia mutou ale te Kraist, amuto mou oio la mautu uru e Rom, La Tahalo Uru tolati amutou veia amuto ge goilo te la maratatila tetala sesele, eia masaga seseleti amutou, amuto tetala seseleti. La gilogo te La Tahalo Uru e Tama gatou me te Iesus Kraist ge pou tamutou, la tia mutou oilo ge malilo tataho te la isala.

E Pol masagea veia ge hari lalai egiteu e Rom

8La muluga la merera taku soio tamutou eia maie: Eau vei tataho sesele La Tahalo Uru teale amuto magiri vagari. La rere mutou, ale amuto tivura sesele te la isale Kraist, eia taliti te la maututula tomi kaluvu. 9La Tahalo Uru moli ale eau igogolu tetala, ge vitikumu la merera taku, eia moli ale eau igogolu vagari tetala te la igogolu la valolo. La vikararala taku eia sesele moli maie veia te la haroharo tomi, 10ale eau ge pou te la kilaka, eau ge vagari robo le amutou la kilaka taku. Eau kaka tai La Tahalo Uru veia mai eia ge masagea, eia ge vimatata la gauru veia eau ge hari lalai amutou, mai la masasagala taku palati kara igoie. 11La vuhula eau masaga pepehoa veia ge hilo la mata mutou, eau ge suli le amutou la merera ale tivura, La Tahalo Uru sesele abiagu veia ge vibalava amutou, me oio vola, amuto ge magiri vagari. 12Mai etato tomi ge visuli baololi te la merera te Kraist, etato tomi ge magiri vagari pepeho mai ele. 13Eau masagea veia amuto ge matagaga, vaka usu pasi eau gabutatalea veia ge hari lalai amutou, eala moli la igogolu tabuli robo louau. Eau masaga pepeho taia veia ge valolo oio tamutou tai veia la valalua isahari ge goilo halaba lou te Kraist, mai ale eau valolo oio tegiteu la maututula la maligoma tomi moli palati kara igoie. 14Eia tikumu sesele taku veia eau ge valolo oio te la maututula tomi, ge tola la valalua me hatavivile tomi soio te Kraist: Egiteu e Iuda, egiteu tai ale pou te la maligoma egite kama rovi La Tahalo Uru, egiteu la tahalo la mari, me egiteu la valalua bulalahu tai, egite tomi ge lolo la isale Kraist te la haregu. 15Mai alele, eau tivura sesele veia ge valolo tai kabili tamutou la valalua e Rom, amuto ge lolo la valolo ale taritigi oio te la haregu sesele.

La valolo ale taritigi te Kraist, la vagagarila oio

16La valolo te la isale Kraist, eau kama koramulia ge mahela mulia, ouka, eau sagege sesele oio vola, la vuhula eia veipala la vagagari La Tahalo Uru ale eia ge vimahuli la valalua me hatavivile tomi ale toro ovola, mai amite Iuda ale lolo palatia, me amutou la valalua la maligoma tai, ale so lololo molia. 17La valolo te Kraist, eia ge vimahuli etatou te la viluala te la iruru tegatou, la vuhula mai etato ge roromulia, eia ge igo maroka etatou te la vulovulo gatou. Ale etato kama igoa mai te la vagagari gatou, ouka. La Tahalo Uru sekela igo tivura la kalulu gatou oilo veia etato ge sau tola la merera tetala, etato ge maroka, etato ge mahuli, eiala moli ele. Mai la merera te La Buk Tabu Ale Pala eia veitia:

La tahalo me la tavile ale sau tola la merera te

La Tahalo Uru, la vulovulola ge maroka, eia ge mahuli.

Etato tomi kisu taroti La Tahalo Uru

18Sesele, la tahalo me la tavile ale La Tahalo Uru toitia veia eia maroka, eia ge mahuli taro la pileho, eia kama ge ligi te la vilaila te La Tahalo Uru ale eia ge vilai etatou te la iruru ale etato igotia. Taritigi etato ge matagaga te aleie, la vuhula omai etato ge hilo la igototolola te La Tahalo Uru ale egiteu la tahalo la iruru ge vilua sesele ovola, egiteu ale magiri robo la matagaga te Kraist veia eia umala ge vimatagaga la maututula.

19La Tahalo Uru ge vilai egiteu, egite kama koramulia veia ge tahi taro, la vuhula mai egite ge mata lalahu, egite ge hilo la vagagari La Tahalo Uru igoie te la papaga tomi etato hiloa, eia vipoua. Eala moli egite kama masaga ge hiloa. Egite koramulia ge rovi La Tahalo Uru, eala moli egite kama masaga. 20Palati te la siloko la vipoupoula kara igoie, la vagagari La Tahalo Uru me la gabutatalala tai tetala ale isapolo seseleti te la gabutatalala tegatou, eia oio hagagaviti, koramulia etato ge hiloa, ge rovia. La Tahalo Uru, etato kama hiloa, eala moli etato rovi la vulovulola ale etato hilo la golugolu eia vipoua te la limala. Ealale, ale la valalua masagea veia ge pou tavu la vulovulo la maligoma veia ge igo loua, ale la pauala tegiteu lou. Mulimuli egite ge magiri te la vigagiala, egite ge vei lava lou? Eia matagaga tomiti tegatou veia etatou tomi la tahalo la iruru.

21Egite rovia mai ele veia La Tahalo Uru eia oio, eala moli egite kama togoa bakisi, egite kama sagege roboa mai La Tahalo Uru sesele tegiteu, ouka. Eala moli la gabutatalala tegiteu eia marapati, la maligoma uru eia pigi roboti egiteu, la paga isa oukati oilo te la varu giteu. 22Egite veia egiteu la tahalo la mari, eala moli ouka, egite paua viruru. 23Egite kama masagea veia ge lotu tavu La Tahalo Uru ale mahuli moli la kaluvula ge ouka. Egite masagea veia ge lotu tavu la puigolo ale egite lou puia mai la halulu la tahalo, uka egite puia mai la bolo, la malu me e bogea.

E Pol vei matagagea giteu e Rom la vulovulo ale kama kokora

24La valalua me hatavivile, egite kama kokora mai ele, me alele La Tahalo Uru eia piligi taroti egiteu veia egite ge tilimuli la masasagala tegiteu, mai te la gabutatalala ale kama taritigi. Eala egite goio vaigo baoli lou legiteu ele. 25Egite kama masaga la matagaga, egite masaga moli la merera la visigolola. Egite kama masagea veia ge lotu tavu La Tahalo Uru, ouka. Egite lotu tatavu moli egiteu la papaga isahari ale eia vipoua. Eala moli eia La Uru gatou ale etato vaisalea kama ge maila, eialale, eia sesele.

26La valalua me hatavivile, egite tilimuli la vulovulo giteu te la maligoma mai ele, me alele La Tahalo Uru eia sigolo taro egiteu, eia piligi egiteu soio te la vulovulo giteu ale kama kokora mai ele. Mai egiteu e hatavivile tai, egite ge vimavuta tomi, egite kama ge gabutatala tigi veia ge puli sesele e harua giteu. 27Me la valalua, egite kati masaga tatavu egiteu e hatavivile, egite masaga tavu moli egiteu e tabarabara giteu veia ge igo gegeru egiteu. Egite goio vaigo baoli lou megiteu mai ele, me alele egite poga tavu la igototolola te La Tahalo Uru, eia ge kolia soio tegiteu, egite kamati ge mai la tahalo sesele, oukati.

28Mai alele, egite kisu taroti la merera te La Tahalo Uru, me oio moli ovola eia piligi egiteu, veia la gabutatalala tegiteu ge marapa viruru, egite pauati, egite pou tavu moli la vulovulo ale kama kokora. 29La tia giteu volu moli te la vulovulo tomi ale maie: Egite vaigo malagolago; egite pou tatavu la vulovulo ale kama kokora; egite hate ololu; egite gabutatala gegegeru; egite bilibili; egite vitao gagima; egite visigolo baololi lou egiteu; egite koli barabara la iruru; 30egite vikara kukukumu; egite vitahi tataro; egite gagima La Tahalo Uru; egite muku pilepile la gauru ale taritigi; egite pakakasa; egite vaururu lou egiteu; egite gabutatala moli la iruru; egite vareagagi, kama lololo e tatama giteu, e tatila giteu; 31egite kama matagaga bakisi te la gauru ale taritigi; egite vikara bulalahu; egite hate tutuu; egite kama rovi tai la gilogo. 32Eala moli egite rovi la merera te La Tahalo Uru ale eia veia ge kolia soio tegiteu la vulovulo giteu ele, egite ge peho. Eala moli egite kama lololo, egite vagari tavu loua, me egite vagari tai veia ge karasusuku lou egiteu e tabarabara giteu veia egite tai ge goilo te la vulovulo giteu ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index