Search form

Rom 1:13

13Eau masagea veia amuto ge matagaga, vaka usu pasi eau gabutatalea veia ge hari lalai amutou, eala moli la igogolu tabuli robo louau. Eau masaga pepeho taia veia ge valolo oio tamutou tai veia la valalua isahari ge goilo halaba lou te Kraist, mai ale eau valolo oio tegiteu la maututula la maligoma tomi moli palati kara igoie.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index