Search form

Rom 1:16

La valolo ale taritigi te Kraist, la vagagarila oio

16La valolo te la isale Kraist, eau kama koramulia ge mahela mulia, ouka, eau sagege sesele oio vola, la vuhula eia veipala la vagagari La Tahalo Uru ale eia ge vimahuli la valalua me hatavivile tomi ale toro ovola, mai amite Iuda ale lolo palatia, me amutou la valalua la maligoma tai, ale so lololo molia.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index