Search form

Rom 1:17

17La valolo te Kraist, eia ge vimahuli etatou te la viluala te la iruru tegatou, la vuhula mai etato ge roromulia, eia ge igo maroka etatou te la vulovulo gatou. Ale etato kama igoa mai te la vagagari gatou, ouka. La Tahalo Uru sekela igo tivura la kalulu gatou oilo veia etato ge sau tola la merera tetala, etato ge maroka, etato ge mahuli, eiala moli ele. Mai la merera te La Buk Tabu Ale Pala eia veitia:

La tahalo me la tavile ale sau tola la merera te

La Tahalo Uru, la vulovulola ge maroka, eia ge mahuli.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index