Search form

Rom 1:18

Etato tomi kisu taroti La Tahalo Uru

18Sesele, la tahalo me la tavile ale La Tahalo Uru toitia veia eia maroka, eia ge mahuli taro la pileho, eia kama ge ligi te la vilaila te La Tahalo Uru ale eia ge vilai etatou te la iruru ale etato igotia. Taritigi etato ge matagaga te aleie, la vuhula omai etato ge hilo la igototolola te La Tahalo Uru ale egiteu la tahalo la iruru ge vilua sesele ovola, egiteu ale magiri robo la matagaga te Kraist veia eia umala ge vimatagaga la maututula.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index