Search form

Rom 1:5

5Me oilo moli te la vagagari la isale Kraist, La Tahalo Uru vimahuli tai etatou taroti la kilisi te Satan, eia abia gatou la igogolu te la valolo te la isale Latula, veia etato ge tola egiteu la valalua la maligoma te la maratatila tomi somai te la matagaga veia egite tai ge roromuli la merera te La Tahalo Uru. Mai la valolo ale taritigi te Iesus Kraist egite ge toro moli ovola, egite ge balava sesele,

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index