Search form

Rom 10:16

Egiteu e Iuda kama roromuli la valolo ale taritigi te Kraist

16Me eia sesele, amite la tahalo la bilalaha te La Tahalo Uru valoloti egiteu e Iuda, eala moli egite usu kama masagea veia ge loloa. Mai e Aisaia eia veia te La Buk Tabu Ale Pala maie mago “Tahalo Uru, ere ge lolo la merera taume veia eia sesele?”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index