Search form

Rom 11:11

La Tahalo Uru vimahuli egiteu la maratatila isapolo kama e Iuda

11Tio, eau veia ge tahi lou amutou la tilahi isa lou maie: Ale egite Iuda boru, egite kamati ge hiliti lou? Ouka, egite ge hiliti lou. Ale egite boru, la iruru tegiteu eia visibitala la vimahulila soio tamutou la valalua la maligoma, me egite Iuda ge hiloa, egite ge maisu totolo sesele teale amutou abiti la muli giteu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index