Search form

Rom 11:15

15Ale La Tahalo Uru pileti egite Iuda, eia veia ge abia mutou la baa veia amuto ge goilo. Mai egite Iuda ge vulo halaba, me La Tahalo Uru ge masaga lou egiteu, eia ge mai la paga ale isapolo sesele, mai la tahalo ale mahuli taro la pileho, la vuhula egiteu igoie mai ale pehoti.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index