Search form

Rom 11:16

16Ale amutou ale logala amutou kama e Iuda, amuto igoie sibitala maroka, la vuhula oio moli tegiteu e Iuda lou, la vuhula e ururu tegite Iuda e Abraham mite, La Tahalo Uru veia egiteu tetala seseleti, egite mai la ua la obu, la kabili la obu, me etato mai la halalala. Mai eau ge tovo muli taia soio te la ilali: Etato sau tola la galevi la ilali isa moli, etato kaka, La Tahalo Uru goio vibalava la ilali tomi veia eia maroka. Eala, mai la kabili la obu ge taritigi, etato la halalala tomi tai ge taritigi.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index