Search form

Rom 11:26

26Eala, eia matagaga veia la valalua e Iuda tomi, La Tahalo Uru ge vimahuli egiteu, mai e Aisaia veia te La Buk Tabu Ale Pala eia veipala la merera te La Uru soio tegiteu e Iuda maie:

La tahalo la vimahuli,

eia ge sibitala oilo te la hilile Iakob moli,

eia ge abi taro la vulovulo la iruru

tegiteu e valaluala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index