Search form

Rom 12:1

Etato ge sugu taro la mahulila tegatou soio te La Tahalo Uru mai la vaabila tegatou soio tetala

1Amuto tabarabaragu, La Tahalo Uru, eia gogo etatou, eia sugu taro e Kraist somai tegatou. Eala eau kaka amutou tomi isasasa veia amuto ge sugu taro la mahulila tamutou soio te La Tahalo Uru mai la vaabila ale maroka, eia ge lege sisigi le amutou. Mai amuto ge igoa mai ele, ale amuto lotu tavu seselea.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index