Search form

Rom 12:3

La Tahalo Uru eia vaabiti letatou la vagagarila ale koramuli la igogolu tetala tomi

3La Tahalo Uru hilovitiau te la gilogo tetala veia eau ge la bilalaha tetala. Tio me oio vola eau karasuku amutou te la merera tetala maie: Umala eme ge vauru loume veia eme isasa. Gabutatala tigi, umala eme ge vauru bulalahu eme, eme ge hilovi tigi muga la mari ale La Uru abiamu veia eme la tahalo te Kraist sesele ka ouka.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index