Search form

Rom 15:12

12Mai tai e Aisaia toia te La Buk Tabu Ale Pala maie:

Oio moli te la hilile Iesi, isa ge sibitala,

La Uru ge vahilitia,

eia ge pou la mulugaluga tegiteu la maratatila tomi.

Egiteu ale kama e Iuda ge sau tolea

veia eia ge vimahuli egiteu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index