Search form

Rom 15:27

27Ale egiteu lou veia ge igoa, isa kama veia giteu, eala moli egite kolia mai ele la balavala tegiteu e Iuda ale igoie eia goioti tegiteu la maratatila ale logala. Eala eia taritigi pepeho mai ele veia egite ge suli lou legiteu e Iuda la golugolu isahari ale ge suli la pulolou tegiteu. La vuhula, oio tegiteu e Iuda, La Uru visibitala la vuliti mai la visuli te Kraist somai tegatou, mai la vibalavala tetala, eia vimatagaga etatou tomi oio vola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index