Search form

Rom 15:7

E Kraist eia suli egiteu e Iuda me egiteu la maratatila tomi tai

7Amuto ge vitau me tabara tataho, la vuhula e Kraist, eia vagoilo etatou tomi isasasa mai e tabarala sesele. Mai etato ge vipuhi tigi mai ele, la valalua ge hiloa, egite ge vaisale La Tahalo Uru oio vola.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index