Search form

Rom 2:12

12La valalua la maligoma, la vulovulo giteu kama kokora, me egite paua sesele te la merera te La Tahalo Uru. Eala, mai egite ge peho, egite ge magiri te la mata La Tahalo Uru te la vigagiala. Eia kama ge igo totolo sesele egiteu mai egite ge boto te la merera te Moses, la vuhula egite kama rovia. Egite ge peho bulalahu moli. Eala moli etatou la valalua ale pou te la matagaga, La Tahalo Uru ge mata muli la vulovulo gatou mai te la merera tetala sesele veia etato mulimulia ka ouka.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index