Search form

Rom 3:8

8Uka mai etato ge vausu lou la iruru veia la gilogo me la matagaga te La Uru ge uru somai tegatou. Umala, la merera tomi alele eia kama koramuli la valolo te Kraist. Sesele, isahari vikara kukumuagu veia la valolo taku eia mai ele. Eala moli La Uru ge kolia soio tegiteu la mapa la iruru tegiteu ale egite visigolo mai ele, eia sesele viruru.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index